PASAJERUS “RO FERRY OEUCUSSI- DILI PREKUPA HO KONDISUN RO IHA TEMPU UDAN”

Oecusse enews pic

Hafoin Ro Ferry BERLIN NAKROMA hala’o Manutensaun Iha Jakarta Indonesia governo Timor-Leste liu husi Minesteriu Transportasaun no Komunikasaun halo kontratu ho “ro” Rua mak hanesan RAJA Tiga Empat no Tiga Anugrah hodi supstitui BERLIN NAKROMA Nia Posisaun.

Sesta feira loron 29 fulan Novembru 2013  fonlalais ne’e Pasajerus Ida Ho Naran Jasinta Mendes Guteress Informa ba Radio Communidade Atoni Lifau Katak” Nia sinte Prekupa tebes ho kondisaun Ro Ferry Nebe’e Governo Halo Kontratu ne’e tamba bele fo perigu ba kondisaun Pasajerus/ Nia Isplika Tan katak Ro ne’e Nak doko makas halo pasajerus sira la siguru no sinti Trauma wain hira ondas makas halo Ro ne’e atu taka fila.

Entertantu Pasjerus Ida ho naran Januario Dos Remedius mos Isplika katak” Kondisaun Ro Ferry hirak ne’e maka sei la troka iha tempu badak/ maka sei  hamosu dejastre bo’ot ba Pasajerus sira/ tamba tuir prediksaun entre fulan febreiru to’o marsu sei akontese klima anin no Korente bo’ot// Nune’e sira nia parte sujere ba Ministeriu Kopatetente atu hare situasaun hirak ne’e tamba dezastre ita sei laprefere.

Autor Peger de Fatima RCAL

Advertisements