Maubisse office foun ne’ebe hetan rehabilitasaun husi Amigo sira husi Bendigo Austalia no governu TL.

Maubisse build story

Radio komunidade Maubisse-Mauloko hanesan radio local ida ne’ebe hari husi International Centre For Jornalis/ICFJ, iha tinan 2010 no hetan apoiu maksimu husi komunidade, lideransa komunitariu, autoridade local, igreja katolika, no NGO local, juventude e mos instituisaun relevantes sira hotu iha Maubisse. Bainhira radio ne’e hamrik, hetan konsensus husi entidade hotu iha Maubisse mak hafoin hari’i Radio Komunidade Maubisse ne’ebe ho naran MAU-LOKO Katak mane /ema nebe nakonu ho domin no esperansa. No radio komunidade Maubisse Mau-loko, hari no estabelese iha komunidade ida nia uman, no komunidade ne’e naran Jose Maria Mendonca, komunidade ne’e mos hola parte iha resistensia ba luta libertasaun independencia Timor-Leste.

Depois de radio ne’e hari liu tiha tinan rua, director Radio Komunidade Maubisse iha hanoin atu muda sai Radio ne’e husi komunidade ne’e nia uma hodi fo fatin ba komunidade ne’e hodi hela, tamba komunidade ne’e mos precisa fatin entaun Director Radio Komunidade Maubisse Joaquim de Fatima Coutinho, halo aprosimasaun ho Administrador Sub-Distrito Maubisse hamutuk ho Konselho radio hodi hakbesikan ba iha Primeiro Ministro RDTL Sr. Kay Rala Xanana Gusmao hodi husu apoiu orsamentu balun nune’e bele muda fali radio komunidade Maubisse ba iha fatin permanente. Iha oportunidade ne’e Director Radio Komunidade Maubisse hamutuk ho Administrador Sub-Distrito Maubisse Hasoru malun ho Primeiro Ministro iha Maubisse, iha tinan 2012 no Primeiro Ministro ajuda fo osan $ 2000.00 ba Director Radio no Administrador Sub-Distrito Maubisse Sr. Luis Casimiro Lopes.

Liu tiha fulan ida Director Radio, Konselho Radio Hamutuk ho Administrador ba hasoru komunidade ida ne’ebe okupa hela uma governu nian. Halo aprosimasaun kuaze fulan ida ikus mai komunidade ne’e (Sr. Antonio) konsege ofrece uma ne’e ba Radio, no osan ne’ebe hetan apoiu husi Sr. Primeiro Ministro fo hikas ba Sr. Antonio ne’ebe okupa hela uma refere. Uma ne’e antes governu Indonesia nian tau hanesan repartisaun departementu agrikultura nian, depois de Timor-Leste hetan ukun-rasikan, uma ne’e okupa husi ONG nasional ida servisu kona ba direitus humanus ne’ebe hanaran Yayasan HAK, ikus mai ONG direitus humanus nia misaun remata uma refere opkupa hela husi Sr. Antonio.

Iha tinan 2012 Director Radio Komunidade Maubisse, Konselho Radio no Administrador hakbesikan ba Sr. Antonio hodi husu uma refere no ikus mai hetan rejultadu positive husi Sr. Antonio no oras ne’e dadaun uma refere pretense ba radio komunidade Maubisse Mau-Loko nia office iha future.

Depois de hetan rejultadu positive husi Sr. Antonio, Director Radio Komunidade kria enkontru ho Konselho radio, Administrador Sub-Distrito maubisse, hamutuk ho Jovens lubuk ida hodi hare oinsa atu bele hadia ou rehabilita uma refere hodi estabelese fila fali radio iha fatin ne’e. depois de enkontru hetan hanoin diak husi Administrador Sub-Distrito Maubisse, katak iha kolega sira husi Bendigo Australia bele ajuda hodi rehabilita uma refere nune’e bele estabelese fila fali radio komunidade Maubisse.

Liu tiha fulan balu, Presidente Kamara Municipiu Bendigo Vitoria Austalia vizita Maubisse no kria enkontru ho komunidade, no mos Autoridade local maubisse, entaun Autoridade local Maubisse aprezenta kona ba fatin Radio Komunidade Maubisse nian, entaun depois de enkontru hotu maluk sira husi Bendigo Australia tun kedas hodi hare fatin/uma nebe atu estabelese radio komunidade, sira halo kedas dezenho no sira (Bendigo) promote katak kolegas sira husi Bendigo sei haruka ekipa ida mai hodi bele halao rehabilitasaun ba uma radio nian iha tempu badak. Los duni liu tiha fulan rua, komunidade bendigo haruka ekipa ida mai iha Maubisse hodi halo rehabilitasaun ba edificiu foun radio komunidade Maubisse nian. Komunidade Bendigo depois de halao tiha rehabilitasaun tuir kbi’it ne’ebe iha, maske la rehabilita total maibe, pelumenus sira monta odamatan, janela, no pinta parede sira, monta vidro iha studio laranno mos halo estalasaun ahi eletricidade……..rehabilitasaun refere bele dehan 50% depois de ida ne’e Director Radio Komunidade Maubisse buka fali meus hetan osan petikes husi governu liu husi Sekretariu Estadu Komunikasaun Social, atraves liu husi Centro Radio komunidade, no osan ne’e bele hadia fali, posu no haris fatin radio nian, sosa tinta pinta kalen, no mos pinta hikas fali parede sira ne’ebe mak ladun mos no diak.

Iha prosesu halao rehabilitasaun ba uma radio nian ne’e, hetan apoiu maksimu husi voluntariu ne’ebe mai husi komunidade balun no juventude sira. No agora dadaun uma radio Komunidade Maubisse rehabilita hotu ona e falta mak atributu hanesan meja kadeira, no ekipamentus office nian nune’e bele kompleta hodi bele halao servisu nune’e bele atende publiku liu husi administrasaun, financas no liu-liu transmite informasaun ba komunidade.

Tuir informasaun ne’ebe radio komunidade Maubisse hetan husi Secretariu Estadu Komunikasaun Social Timor-Leste katak, Uma Radio Maubisse nian ne’ebe hetan rehabilitasaun sei inagura iha tempu badak no halao mos tomada de pose ba Konselho Radio no Director Radio  husi Distrito Same/Manufahi, Ainaro no Kova Lima, inklui Radio MAubisse, iha Sub-Distrito Maubisse.

Advertisements