EQUIPAMENTU FOUN, HODI HAKBI’IT PROGRAMA RADIO

UntitledEquipamentu foun ba estasaun radio komunitaria iha Timor-Leste ho naran “talkback” to’o ona iha Dili no dadauk ne’e, sei koko hela iha estasaun radio Komunidade Lorico lian. Equipamento talkback ne’e, kria husi Riah Williams nu’udar teknisi husi estasaun radio komunididade 3CR iha Melbourne, Australia liu husi duasaun ne’ebe mak mai husi staff radio 3CR no nia voluntariu sira. Equipamentu ne’e, bele mai iha Timor Leste  liu husi suporta ne’ebe mak hato’o ba radio komunidade iha Timor-Leste atraves husi ARKTL. Equipamento ne’e, sei instala ba dauluk iha estasaun radio komunidade Atoni-Lifau, Oecusse no sei instala mos iha estasaun radio komunidade selseluk tan iha tinan ida ne’e.

Equipamentu ne’e, sei ajuda estasaun radio sira, atu bele utiliza handphone hodi bele halo intervista direita, liu husi programa radio hanesan reportagem direita . Jornalista sira bele halo kontaktu direita husi fatin akontesementu ruma ba jornalista balun ne’ebe mak serbisu hela iha sira nian studio. Tuir planu, iha fulan abril tinan ida ne’e, ARKTL sei halo kontaktu ba estasaun radio komunidade sira iha TL,  hodi fo sira nian jadwal/schedule hodi nune’e, ARKTL bele ba instala equipamento ne’e iha sira nian estasaun radio rasik no ARKTL mos sei hanorin staff sira konaba oinsa atu instala no uza equimentu ne’e.

ARKTL hetan fundu husi Embasada Australia liu husi program DAP hodi bele fasilita instalamentu ba equipamentu hirak ne’e iha estasaun radio komunidade tomak iha Timor-Leste.

Advertisements