KONGRESSU ARKTL – FO ATENSAUN HODI INTERESE

congress5

ARKTL planea hela, atu halao kongressu ARKTL iha fulan Marsu ou Abril iha tinan ida ne’e. Tamba ne’e, mak ARKTL fo atensaun ba membrus tomak atu iha interese hodi bele hola parte nu’udar  komisaun organiza ba kongressu. ARKTL sei organija sorumutu ho membrus tomak iha semana ikus fulan fevereiru hodi hahu halo permeiru planu inisiativu ba kongressu hodi kria equipa trabalho ida hodi desidi sei mak sei responsabel ba planu no eksekuta kongressu.

Kongressu ARKTL iha tinan 2014 sei involve membrus ARKTL tomak hodi bele hasoru malu atu diskuti  no vota ba konstitusaun ARKTL. Iha kongressu sei oferese mos ideas atu halo revisaun ba konstitusaun  ARKTL sei inklui mos hili membrus konseleiru foun, kualia konaba prosesu foun ida atu sai membrus ARKTL no sei kualia mos revisaun konaba papel, direito no responsabilidade husi membrus atual ARKTL Iha Kongressu ARKTL sei oferese mos loron ida atu fahe esperensia ba malu no iha treinamentu.

Sei karik dadauk ne’e, ita bot nu’udar membru ARKTL no iha interese atu hola parte nu’udar komisaun organizadora, favour email deit mai iha arktl.info@gmail.com. Ba sira ne’ebe mak iha interese atu atende iha kongressu ARKTL bele mos email mai iha arktl.info@gmail.com.

Advertisements