PROJETO RADIO KONABA HAKBESIK AN BA KOMUNIDADE

Bacau celebration pic Enews JAN 2014Radio Komunidade Lian Matebian iha Baucau fo treinamento ona ba voluntariu foun no selebra ona loron aniversariu husi estasaun radio ba dala XI iha tinan 2013. Atividade hirak ne’e, nu’udar parte husi programa ARKTL liu husi projeto radio ho naran hakbesik an ba komunidade.

Objektivu husi projeto ne’e mak atu suporta estasaun radio komunidade iha Baucau, Maubisse no Oecusse hodi bele hakbi’it liu tan partisipasaun komunidade no hakbesik liu tan komunidade ba iha estasaun radio. Wainhira ARKTL bele hetan fundu ida ne’ebe mak bele asegura projeto ne’e atu bele lao ba oin nafatin, ARKTL espera sei haluan liu tan projeto ne’e, hodi nune’e, bele realija mos iha estasaun radio komunitariu selseluk tan iha rede serbisu ARKTL nian.

Voluntariu sira husi estasaun radio Lian Matebian Baucau hetan ona kursu treinamentu husi treinador  Isais Jesus da Costa ne’ebe mak hetan mos suportu husi Elena McMaster  nu’udar co-treiner  ne’ebe mak dadauk ne’e serbisu iha ARKTL. Estudantes husi treinamentu ne’e, kompleta sira nian kursu ho susesu, sira mos konsege produs programa radio ne’ebe mak kualia konaba istoria husi kultura rai Baucau. Programa ne’e, konsege toka mos iha loron selebrasaun aniversariu estasaun radio bad ala XI.

ARKTL sei halao mos viagem ba Oecusse iha loron hirak tuir mai ne’e,  hodi ba visita radio komunidade Atoni-Lifau ho objektivu atu hadia liu tan partisipasaun komunidade iha estasaun radio. ARKTL hetan fundu husi Embasada Australia liu husi projeto DAP hodi suporta ba projeto radio konaba hakbesik An ba Komunidade.

Advertisements