Pakote equipamento Talkback haruka ona mai Dili

Talkback banner tetunObrigado wa’in ba estasaun radio komunidade 3CR no voluntariu husi Aus Training ne’ebe mak dadauk ne’e, serbisu hamutuk ho ARKTL, tamba liu husi sira nian dedikasaun serbisu mak resulta ona equipamento talkback hamutuk 15 mai to’o ona iha Timor-Leste.

Iha fulan kotuk, pilotu instala equipamentu talkback halao ona iha estasaun radio komunidade Atoni-Lifau iha Oecusse. Equipamentu talkback hamutuk 15 to’o ona iha Dili iha semana kotuk. Tuir planu, equipamentu hirak ne’e, sei instala ba iha estasaun radio komunidade 15 iha fulan hirak tuir mai. Voluntariu husi Aus Training Elena McMaster no Claudia Santangelo sei halao viagem ba kada estasaun radio komunidade hodi instala equipamento hirak ne’e no inklui mos halao treinamento ba staff radio komunitaria sira konaba oinsa halao instalasaun no mos oinsa atu uza equipamento hirak ne’e.

Equipamentu talkback ne’e kria husi Riah Williams teknisi husi estasaun radio komunidade 3CR iha Melbourne Australia. Materia ba instalasaun equipamentu hirak ne’e, hetan donasaun husi staff radio 3CR inklui mos husi estasaun radio ne’e ninian voluntariu sira. Equipamentu hirak ne’e hetan mos suporta finanseiro husi ARKTL liu husi fundus programa DAP ne’ebe mak oferese husi Embasada Australia.

Fungsaun husi equipamentu hirak ne’e mak sei ajuda estasaun radio komunidade sira atu bele halao programa intervista liu husi telemovel, bele produs reportagem direita no mos bele halo konversa liu husi telephone direitamente entre lokutor ho fontes iha treinu.

Advertisements