Comemorasaun Aniversariu Restaurasaun da Independensia iha Aileu

Comemorasaun Aniversariu Restaurasaun da Independensia ba dala 12 iha Distritu Aileu lao iha Paz no Dame.

Loron 20 fulan maio tinan 2014 populasaun , Veteranus  no   autoridade  lokal  inklui estudante iha distritu Aileu halo komeora ba loron importante ne’e no dada bandeira RDTL , hodi  fo sira nia senidu kondelensia UM Menute ba funu nain sira  ne’ebe sakrafika a’an hodi  sosa ukun rasik a’an ida ne’e. tamba ukun a’an ne’e  ema barak soe sira nia familia, lakon inan ama, maun alin no oan  sira tan deit hakarak Timor leste ukun rasik a’an.

Iha Ceremonia  komemorasaun loron restaurasaun da Independensia  bad ala 12 iha distritu   Sekretario  Estadu Formasaun Profesional da Emprego (SEFOPE) Elidio Ximenes ne’ebe  sai hanesan inspertur ba ceremeoia Deijar Bandeira iha Distritu Aileu ba komemorasaun loron restaurasaun da independensia  ba  dala 12  iha distritu aileu hodi hato’o Mensajens Presidente da Republika nian ba povu iha distritu aileu.

“Ita hamutuk hodi  komemora loron restaurasaun da independensia ba  dala 12 iha Dame no Hakmatek nia laran, hau sauda povu tomak, Komemorasaun loron restaurausaun ba   dala 12 iha Oe-Cusse nudar Omenajen ida ne’ebe president da Republika no Governo rai laran tomak hato’o rejiaun furak ida ne’e, indentidade nasional no istoria timor leste hetan nia abut sira ba dahuluk iha Oe-Cusse, iha ne’e maka akontese  inkontru  dahuluk entre timor oan sira ho ema portugues ne’ebe tinan oin halo tinan atus Lima (5000 tahun), inkontru ida ne’e tuir kedas kontaktu ho misionariu sira liga saun ba kristianismu ne’ebe ohin loron sai nudar parte ba ita nia kultura no indentidade no halo timor leste sai rai ida ne’ebe ohin loron pertensi ba, iha loron rua liuba hato’o omenajen ba liders fundador no inspirador Nikolau Loubato ne’ebe hanorin ita atu resiste no persito to hetan Vitoria. konfiansa saudosu Nikolau nian ba iha Vitoria povu nian no nia kuidade sira, sai lider nian halo nia sai nudar aman ba nasaun . Nikolau nia matenek inspira fo kbi’it ba resistensia durante funu tinan 24 nia laran, exeplu Nikolau Loubato nian halo halo tuir husi figura bo’ot nasaun ida ne’e nian, hau hakruk  perante emoria perante ba saudosu Francisco Xavier do Amaral iha aniversariu ida ne’e ita festeja didikasaun korajen no boavontade ne’ebe manan husi aswain sira, lider no povu sira ne’ebe lori nasaun ba hetan nia Independensia,” diskursu Presidente da republiku Timor Leste Taur Matan Ruak, ne’ebe hato’o iha husi SEFOPE Ilido Ximenes ne’ebe sai hanesan Inspektur Deijar Bandeira RDTL iha Distritu Aileu Tersa (20/05) horiseik.

Ilido hatutan iha diskursu ne’e naruk maibe iha kontiudu ne’ebe klean. Diskursu hau habadak buat tolu primeiru  kona ba ispiritu nasionalismu no ispiritu de patriotismu, koalia kona nasionalismu no patriotismu tamba ita nia saudusu no ita nia herois sira balun nia luta sira  nia ra’an no mate hodi liberta rai ba oin hodi nune’e ita tenki buka atu banati tuir, segundu atu hametin liutan dezenvolvimentu nasionalismu patriotismu ne’ebe iha persija priense ho dezinvolvimentu. Dezenvolvimentu katak ita servidor do povu tenki fo ita nia a’an sakrafika ita nia a’an dezenvolvimentu oisa hasai povu sai husi kiak no mukit, terseru koalia kona oinsa ita halo ligasaun nomas relasaun ho visinus sira nomos anivel internasional tanba ne’e importate tebes tanba hanesan nasaun ida, hanesan pais ida, hanesan estadu ida, hanesan soberanu ida, hare ba ea seluk tamba uluk ita seidauk ukun a’an sira tau matan mai ita depois de ukun a’an saida mak ita ofrese ba ita nia mau alin sira, pasu ida ita hutudu tan tiha ona lihusi CPLP, pasu ida tan ita nia presensa iha quine pisau, pasu ida tuir tan mai agora ita lidera SisevenPlas(C7Plas) pasu seluk ita hare ita president no primero ministro susesu iha nivel internasional kona konferensia bobot sira ne’ebe ita tuir ida ne’e hatudu orgulho ida ke timor leste iha katak anivel internasional ita nia papel mos importate iha ne’eba iha ne’eba katak temi os timor uluk maibe agora mos timor hatudu nia papel katak timor mos bele,  Resumu Diskursu PR husi SEFOPE Ilido Ximenes.

Tuir Comunidade João do Rego ne’ebe participa iha komemorasaun loron  Restaura da independensia ne’e nia parte senti kontenti tamba komemorasaun ne’e hodi it abele reflete ukun rasik a’an ne’ebe ema barak soe isin fakar ra’an, hodi liberta ita nia nasaun ida ne’e, maibe husu ba estadu tau matan ba ita herois sira ne’ebe to’o agora ruin deit seidauk  rekolha atu halot tamba sira mate tamba naukten maibe hakarak deit liberta rai ida ne’e, hateten João do Rego iha kampo sabraka laran Distrito Aileu horiseik.

Orsamentu ba komemorasaun ceremonia restaurasaun da independensia ba dala 12 iha distritu aileu. Iha Distritu Aileu hamutuk $. 10 Milhoes dolar amerikanu,  ba sub. Distritu ne’ebe dook hanesan Sub.Distritu Laulara, Remixio,no Liquidoe $. 2000,00 kada sub.Distritu no sub. Distritu ne’ebe besik hanesan Sub.Distritu Aileu Vila $ 500,00 total orsamentu ne’ebe hodi komemora loron restaurasaun ne’e iha distritu aileu hamutuk $. 16.500,  Dolar Amerikanu.

Rai Husar, Aileu

Advertisements