SEFOPE Lansamentu Pedra ba Uma Lima no CTK

SEFOPE Lansamentu  10   Pedra  ba Uma Lima no C T K  iha Seloi Kraik-Aileu Vila

Sekretariu Estadu Formasaun Profesional e Emprego Ilidio Ximenes ho nia komitiva segunda(19/05/2014) halo lansamentu 10  pedra ba Uma Lima no Centru  Turismu Komunitariu (CTK)  iha suku seloi karaik sub.distritu Aileu-Vila, Distritu Aileu.

“Objetivo lansa Primeira Pedra ka  tau fatuk inan ne’e ita hahu halo konstruksaun ba centru  turismu Komunitario no uma lima kada aldei ba povu kbiit laek  sira iha suku rua hanesan suku seloi malere no seloi kraik iha sub.distritu aileu-vila, distritu aileu hodi dezenvolve sai hanesan turistika ida iha distritu aileu liliu iha suku rua ne’e tamba Iha resulusaun konselu do ministru NO 24/2013 fo kbiit no knar ba SEFOPE atu dezenvolvimento iha area tuirstika no dezenvolvimentu uma lima tamba dezenvolvimentu laos ema ida ka ema rua nian deit maka bele dezenvolve maibe ita hotu servisu makas hodi libreta povu husi kiak no mukit,” hateten SEFOPE Ilido Ximenes wain hira halo lansamentu ba 10 pedra iha suku suku seloi malere (19/05). Total Orsamentu ba uma lima turismu kumunitariu ne’e Kuaze Vinte mil oital  ( $ +  20.000 )  dolar.

Turi Administrador Distritu Aileu Martinho Siguera  Matus ne’’ebe participa iha ceremonia Lansamnetu ne’e hateten husu ba partisipasaun juventude sira nian tenki makas tamba juventude mak importante ba prosesu dezenvolmentu atu lao diak juventude sira maka tenki involve iha aktividades hotu ne’ebe tama iha suku.

Administrador Distritu Aileu Martinho Matos hatutan dezenvolvimentu ne’ebe diak maka dezenvolvimentu participativo katak ema hothotu partisipa ativamente iha dezenvolvimentu, tamba planu dezenvolvimentu ne’e aspirasaun mai husi povu atu bele realize dezenvolvimentu  iha susku ida nia laran maibe kuandu la partisipa la partisipa koalia deit mak barak, politik deit mak barak (Omong Koson) ita la halo buat ida.  Administrador ne’e husu ba kumunidade sira iha susku rua hanesan suku seloi kraik no suku seloi malere katak  SEFOPE  halo lansamentu ona primera pedra, maibe nia husu komunidade iha suku rua refere atu  labele halo problema kona rai hodi fo projudika dezenvolvimentu iha suku refere.

Administrador ne’e apela mos ba kompanha ne’ebe kaer projetu ne’e tenki kumpri tuir regulaentu hatete iha kontratu katak fulan tolu tenki termina

“hau apela kompanha ne’ebe kaer Projektu ne’e tenki kumpri tuir regulamentu ne’ebe hateten ona iha kontratu katak fulan tolu termina ona tamba hau hakarak 28 de novenbro tenki inagura uma ne’e, hau husu ba xefe suku nain rua atu akompanha kompanha ne’e, nomos hau husu ba kompanha katak problema ki’ik ruma kompaha resolve deit lalika taufali ba estadu. Kuntribuisaun kompanh tenki iha balansu no eguilibru iha dezenvolvimentu” Apela Administrador Martinho Matos.

Tuir xefe do suku seloi malere Sacinto Ribeiro Dias reprezenta povu iha suku rua ne’e hato’o agradese kbi’it tomak V governo nian  lihusi SEFOPE ne’ebe halo lansamentu Centru formasaun turismu komunitario ne’ebe halo iha suku rua ne’e.

“Ho mehi ne’ebe iha no planu ne’ebe governo iha ami povu iha forsa rua deit mak hanesan ami nia partisipasaun no ami iha terenu maibe kbiit tomak ami tenki sadere ba governo no ami tenki husu atu governo bele tau matan liu husi SEFOPE,” argumetu xefe suku seloi malere Sacinto Ribeiro Dias.

Xefe suku ne’e rekomenda mos ba SEFOPE atu hare ba turismu komunitariu bainhira mak bele dezenvolve rekusus humanus laiha tamba ne’e rekomenda katak ami nia juventude iha suku rua ne’e pronto atu lao hamutuk hahu husi kapasita building para bele koinese lolos tamba ne’e husu atu lansa mos ho formasaun balun hodi nune’e juventude iha suku rua ne’e labele abandona tamba hare ba rekursus humanus limitadu tebes.

Rai Husar, Aileu

 

 

Advertisements