Representante Organizasaun Radio Komunidade Mundial (AMARC) no regulasaun ba radio komunitaria iha regiaun Asia Pasifica

Maio7, 2015 housi ARKTL

IMG_4305

Ohin dader ARKTL hasoru malu ho Nimmi Chauhan husi organizasaun radio komunidade mundial (AMARC) hodi halao diskusaun ba asuntu equalidade generu no regulasaun iha radio komunitaria. Senhora Chauhan nu’udar Prezidente ba asuntu equalidade generu iha rede feto internasional ne’ebe mak representa AMARC iha regiaun Asia Pasifica (AMARC WIN). Senhora Chauhan foin lalais ne’e, visita Dili hodi partisipa iha kolokiu internasionais ho topiku Regulamento diak ba pratika radio komunitaria iha Timor Leste.
ARKTL: Dezafius saida deit mak ita boot hasoru wainhira halao monitorizasaun no esforsu atu haforte regulasaun konaba equalidade generu iha radio komunitaria?
Hau lahanoin katak iha isu konaba equalidade jeneru iha regulasaun relasiona ho programasaun.
Kada estasaun radio livre atu kria regulasaun tuir sira nian dalan rasik.Saida mak hau hare, hau hakarak kualia deit tuir kontextu India no iha kontextu radio komunidade nee’be mak hau hatene. Ida ne’e laos isu ida, tamba estasaun radio ne’e halao husi organizasaun sosiadade sivil ida ne’ebe mak ninian lisensa ne’e nu’udar organizasaun sosiadade sivil. Organizasaun sosiadade sivil hirak ne’e, iha prepektiva ne’ebe mak klaru no espesifikamente konaba prespektiva feminismu, tamba ne’e mak bele halo fasil no klaru. Maibe iha ne’eba iha mos estasaun radio komunidade balun hasoru difikuldade tamba komunidade sente todan atu kualia isu generu iha programa radio. Dalabarak akontese mak reporter radio sei kualia konaba isu generu nee’be mak iha relasaun ho asuntu saude publiku no edukasaun ou asuntu ruma ne’ebe mak oferese husi sosiadade. Iha ema uituan deit mak hakarak kualia konaba sira ninian direito, hau hanoin ida ne’e akontese tamba iha ema barak mak la fo importansia atu iha prespektiva ne’ebe mak loos konaba generu. Tamba ne’e mak hau hare ona katak sente difisil atu transforma prespektiva hirak ne’e ba iha programa radio. Maibe ba estasaun radio hirak neebe mak iha ona prespektiva loos konaba equalidade generu sira hetan ona sira nian dalan rasik atu lao ba oin. Maibe ba sira ne’ebe mak sidauk hetan prespektiva loos konaba asuntu ne’e iha sosidade, sira sei luta nafatin hela.
ARKTL: Wainhira sai orador iha kolokiu horiseik, hodi kualia konaba asuntu equalidade generu iha sistema gestaun radio komunitaria relasiona ho prosesu foti desijaun, Maizumenus ida ne’e ita atu implementa oinsa?
AMARC WIN halao ona survei ba dala rua ona permeira iha tinan 2008 no segundu iha tinan 2013. Survei hirak ne’e halao ba estadaun radio sira iha regiaun Asia Pasificu. Sira haruka perguntas ba sira ne’ebe mak hakarak partisipa iha survei ne’e. Hau koko atu halo komparasaun maibe hau sei laesplika detailhu. Ami hare katak iha feto barak mak partisipa iha programa radio maibe menus atu tur iha parte jestaun. Kondisaun ida ne’e mak lao hela. Hau lahatene lolos ninian prosentu hira. Ami halao serbisu basea ba relatoriu husi basiku no atu fahe ba imi, ami persija tempu semana ida ou semana rua.
ARKTL: Hanesan ita boot hatene katak dadauk ne’e iha Timor-Leste, sei serbisu atu dezenvolve regulasaun konaba radio komunitariu, tuir ita boot nian hatene regulasaun ne’e persija mai husi governo ou tenki mai husi kada estasaun radio tamba kada estasaun radio iha nian regulasaun rasik baseadu ba kodiku pratika rasik?
Hau ladun hateme didiak konaba eskenariu media iha ne’e no konaba lei komunikasaun Timor Leste. Tamba ne’e hau lagarante katak bele responde perguntas ne’e ho loloos. Sáida mak hau hare katak ema tengki iha direito atu hato’o sira nian lian, livre atu kualia no hato’o sira nian espresaun tamba ida ne’e mak direitu fundumentais. Ema tengki iha direito atu hetan informasaun no hato’o informasaun. Ida ne’e mak prinsipiu loloos. Maibe iha ne’e iha perguntas ida konaba oinsá atu implementa direito hirak ne’e? Tamba nee’ persija iha formatu legislasaun ida hodi bele garante ema nian direito hirak ne’e. Sáida mak bele fo garante no legislasaun ida oinsá mak bele fo garante, ninian modelu ne’e oinsá? Hau iha posisaun ida ne’ebe mak laos atu fo sugestaun konaba asuntu ida ne’e. Ida ne’e tengki mai husi governo, komunidade ou ativista sira ne’ebe mak suporta prosesu ne’e. Tuir AMARC nian papel iha regiaun Asia pacifiku, ami bele fo suporta ba prosesu ida ne’e, karik ami bele fahe informasaun balun konaba regulamento diak konaba pratika radio komunidade ne’ebe mak akontese iha nasaun selseluk hodi nune’e imi bele ihaformula buat ruma tuir saidá mak diak, ba imi rasik. Ida ne’e hanesan parte ida deit. Legislasaun ne’e tenki kria atu garante ita boot sira ninian direito.
Kada estasaun radio tenki mai ho ninian politika rasik konaba buat ruma ne’ebe mak ita bele kualia hodi bele responde ba asuntu ne’e tamba ida ne’e ita persija rona ema hothotu nian hanoin. Tamba ida ne’e laos ita kualia konaba hau gosta ou lagosta, maibe tenki basea ba valour ruma. Tamba ida ne’e mak ita persija klaru no transparansia.
Karik hau hakarak fila fali ba kotuk atu kualia konaba isu konaba equalidade generu, tamba ida ne’e, persija kualia konaba politika generu. Iha ona politika konaba equalidade generu ne’ebe mak kria ona husi AMARC iha regiaun Asia Pasificu tamba ne’e, sei karik ita boot nian estasaun radio sai ona membru husi AMARC Asia Pasifiku, politika ne’e, automatikamente applika ba ita boot. Sasan hirak ne’ebe mak inklui husi politika ne’e mak hanesan: Sáida mak politika konaba oras serbisu? Sáida mak konteudu local? Karik iha fatin ne’e sai fatin rame (fatin ba ema barak), Karik iha fatin ne’e iha mane barak mak mai visita hodi halo feto sira sente moe atu mai estasaun radio? Ita boot nian estasaun radio tenki garante estasaun radio ne’e laos fatin atu konta feto sira. Ita boot tenki garante katak ita boot nian estasaun radio tenki moos husi hahalok sira ne’ebe mak viola equalidade generu. Importante mak tengki halo fatin ne’e tenki seguru ou labele halo fatin ne’e sai fatin nee’be mak halo ema sente tauk atu ba. Fatin ne’e tenki kria kondisaun atu feto labele serbisu mesak deit.
Ita boot nian estasaun radio tenki fo mos fatin ba labarik sira atu halimar sei wainhira sira nian inan hakarak atu mai partisipa iha programa radio. Ita boot persija kria politika hodi prevende violasaun seksual akontese iha serbisu fatin.
Politika estasaun radio tenki garante katak wainhira feto hetan abusu seksual ruma ou hahalok at hasoru feto, sira iha direito atu halao asaun legal ruma. Ita persija iha treinamento especial ba feto sira. Ita kria politika hirak ne’e ho asumsaun katak atu garante feto bele ba estasaun radio hodi kria sira ninian programa rasik ou sira bele mai estasaun radio atu fahe informasaun ba malu.
Karik feto balun sei laativamente atu partisipa iha programa radio, maibe ita kria politika hirak ne’e, atu bele atrai sira atu bele mai estasaun radio hodi bele atinji estasaun radio ninian meta serbisu. Feto balun sira hakarak mai estasaun radio liu husi grupo feto, neneik-neneik, wainhira involve ona sira, sira sei fo mos sira nian opiniaun no komentariu ruma konaba programa radio.
Iha feto balun sira labele ba estasaun radio tamba sira iha responsabilidade barak nu’udar fen iha familia nian laran. Ita boot sira tenki hakbesik an ba sira liu husi halao intervista ho sira, lori sira nian lian ba iha programa radio. Wainhira sira rona fofoun sira sei sente hamnasa ba malu. Ida ne’e nu’udar prosesu ida atu bele haforte partisipasaun feto. Wainhira imi halao intervista bebeik, neneik sira sei fiar an atu kualia iha radio. Ita boot bele hanorin sira halo gravasaun no fo ba sira mak ba halo intervista ba sira nian maluk feto seluk. Imi halao neneik-neneik, tuir kondisaun ne’ebe mak lao hela iha ema ninian hela fatin. Fo oportunidade ba sira atu labele tauk hodi utilija sasan teknologia iha radio. Ida ne’e hanesan buat ki’ik oan sira ne’ebe mak ita boot bele halao tuir saida mak lao hela iha ita boot sira ninian kondisaun basiku.
ARKTL: Ita boot bele hetan duni katak feto hirak ne’ebe mak hetan ona treinamento husi ita boot bele iha kapasidade atu involve iha gestaun ou iha konselho radio?
Ida ne’e hanesan perguntas ida ne’ebe mak difisil atu hetan. Hau atu dehan deit katak wainhira sira iha ona fiar an maka’as , sira sei hakarak atu hola parte hodi halao responsabilidade. Por ijemplo, dalaruma sira mos iha responsabilidade selseluk tan. Wainhira sira lahetan suporta husi familia neebe mak suportivu, entaun sira sei laiha kapasidade atu partisipa. Maibe wainhira sira hetan suporta husi familia no sira iha kapasidade atu halo negosiasaun ho sira nian familia atu maneja sira nian tempu, entaun buat ruma sei akontese. Iha tempu ida, sira mos sei bele negosiu ho sira nian familia atu fo biban ba sira atu uza sira nian tempu hodi benefisia sira nian an. Dalaruma ita hanoin katak ida ne’e kompremisu ida, maibe ida ne’e hanesan oinsá sira negosia atu bele lao ba futuru ki’ik ida. Por ijemplu, ohin loron hau fo dadauk ona lisensa ida atu bele sai husi uma hodi ba hasoru no kualia ho ema ida ne’ebe mak hau lakonhese loos. No aban, hau bele negosia ho hau nian familia, atu dehan katak wainhira ema ne’ebe mak hau hasoru horiseik ne’e, mak mai fali, hau sei foti responsabilidade atu halibur hau nian feto maluk sira atu hasoru nia. Por tantu, ida ne’e buat prosesu ki’ik ida ne’ebe mak persija tempu naruk atu haforte partisipasaun feto.
ARKTL: Fundus ba radio komunitaria barak liu mak mai husi governo. Oinsá mak estasaun radio komunidade bele halo balansiu hodi serbisu independentimente maski hetan suporta husi governo?
Karik ita boot nian komunidade sira forte no fiar katak ita boot nian estasaun radio oferese hela buat ruma neebe mak iha valour, sira sei kontribui. Dalaruma ita laiha politika ruma iha estasaun radio, entaun sira koko atu hasai ita buat hirak ne’e. Ema hakarak atu fo doasaun ki’ik ruma kada fulan, maski ida ne’e lasufisiente maibe dalaruma ida ne’e ajuda ona iha parte balun. Ida ne’e mak kontribusaun. Tamba ne’e, mak ita boot persija hari’i gradualmente partisipasaun komunidade, wainhira ida ne’e mak forte ona, komunidade sei kontribui. Por ijemplu hau lahatene imi iha ne’e fo lisensa ba halo produsaun iklan ka lae?. Maibe iha India, wainhira ita halao programa radio ho durasaun oras ida, ita bele uja minute lima ba transmite iklan. Entaun ida ne’e mak ita boot sira persija iha, buat ida ne’ebe mak local ho iklan ki’ik ruma. Por ijemplu ita bot sira halao festa kazamento ruma, ou ema halo tinan ruma ita boot sira bele halo iklan konaba hasai photo no ita boot sira bele determina rasik ninian presu tuir sáida mak ita boot halo ona Ita boot bele halo iklan ho durasaun 30 segundos. Ita boot bele hato’o katak iha ne’e iha photografia ida mak hakarak atu hasai imi ninian photo ho folin hanesan ne’e. Kuandu ema iha area remotas balun hakarak atu hasai photo entaun ita boot ninian estasaun radio bele hetan fundu liu husi dalan ida ne’e.
Iha parte seluk ita boot sira bele lori ema atu bele involve iha radio. Fo biban atu hetan voluntariu barak. Ita boot nian voluntariu lapersija atu serbisu loron tomak. Bele husu ba sira atu mai lorloron maibe kada loron, oras ida deit atu halao programa radio. Ita boot lapersija atu selu reporter ho salariu fulan ida. Ita boot bele identifika ema nain walu atu bele mai lorloron maibe sira fo tempu oras ida kada loron. Entaun loron ida, imi bele iha oras walu atu halao programa radio. Sei imi bele kria hanesan ne’e, entaun imi bele hetan ema nian lian barak no lapersija ema atu sebisu loron tomak. Buat hirak ne’ebe mak hau kualia dadauk ne’e, karik buat ida ne’ebe nmak ideal, maibe wainhira imi halao buat ne’e rasik, imi sei hasoru dezafius no susesu oioin. Maski ita boot hasoru deit 20 % ou 30% ida ne’e mak susesu.
Tuir hau nian hanoin baseadu ba hau nian personalidade, hau hanoin wainhira imi uja orsamento husi governo, hau sei dehan katak uja deit atu hari’i infraestruktura ba dala ida. Kustu ne’ebe mak imi hetan husi suporta governo ne’e tenki buat ida ne’ebe mak ita bele hare ninian resultadu.
Tamba iha parte seluk governo sei koko nafatin atu fo tulun imi. Ida ne’e hanesan aproximasaun ida ne’ebe mak bele iha ninian impaktu. Hau lahanoin katak fundus husi ne’ebe deit mak fo ba estasaun radio, sei laiha ninian interese. Sira sempre espeta atu hetan buat ruma husi imi ba sira.
ARKTL: Obrigado wain.
Obrigado ba Senhora Nimmi Chauhan tamba fo ona tempu atu dadalia ho ARKTL durante tempu badak husi ninian visita mai Timor-Leste hodi fahe esperensia mai ita konaba equalidade generu no nian regulasaun liu husi rede AMARC.
Sei kariik ita boot sira iha hanoin ruma konaba oinsá enkoraza isu egualidade generu iha ita boot sira nian estasaun radio ou oinsá atu kontribui iha regulasaun konaba radio komunitaria, favor husik hela ita boot nain komentariu ruma iha facebook. Ita boot mos bele haruka email mai ami iha dirasaun arktl.info@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s