Atu sai nu’udar membru

Membru sira mak fuan no esperitu husi ARKTL. Sei ita bot iha interese atu sai nu’udar membru ARKTL, favour bele kontaktu arktl.info@gmail.com

Prosesu ba membru foun sei hili liu housi votasaun ne’ebe mak sei halao iha Kongressu ARKTL tinan 2014 ne’ebe mak sei hadia mekanismu foun konaba oinsa atu enkoraja membru foun sira, hadia mos papel, direitu no responsabilidade husi membru hirak ne’ebe mak agora ejiste dadauk.

Dadauk ne’e Estatuta Konstitusaun ARKTL hanesan tuir mai ne’e;

TIPU HUSI MEMBRU SIRA

Sei ita bot iha interese atu sai nu’udar membru ARKTL, favour bele kontaktu arktl.info@gmail.com

Membru ordinariu – sira- mak hanesan etasaun radio komunidade sira no organizasaun radio komunidade sira ne’ebe mak halao sira nia operasaun serbisu iha Timor Leste hodi naran serbisu atu labuka lukru ne’ebe mak submete iha objektivu husi ARKTL  ne’ebe mak hanesan konkorda ho codigu praktis konaba estasaun radio komunidade no hetan mos lisensa atu opera serbisu halo transmisaun basea ba lei ne’ebe mak relevante.

Membru sira asosiadu- bele mai husi ema estrangeiru sira, asosiasaun sira ou identidade legal ruma ne’ebe mak hakarak atu submete iha objektivu husi ARKTL no mos hetan ona aprovasaun husi konselho konaba ninian legalidade hodi sai membru ne’ebe mak  iha duni sira nian sede rasik ou sesaun ruma iha Timor Leste.

Membru sira afiliadu – mai husi identidade sira ne’ebe mak latama iha parte membru ordinariu sira ou membru asosiadu sira maibe sira ne’e hetan konsiderasaun husi konselho tamba tuir opiniaun konselho hateten katak sira ne’e submete iha objektivu ARKTL  no fo mos sira nian suporta ba radio komunidade sira.

Membru sira labele mai husi partidu politika ruma, grupu religiaun ou identidade ruma ne’ebe mak nia objetivu transmisaun mak hakarak buka lukru.

DEVER NO KONDISAUN HIRAK NE’EBE MAK PRENSE HUSI MEMBRU SIRA 

Hakruk ba estatuta ARKTL

Halao asaun tuir objektivu husi ARKTL

Konkorda atu sai membru husi ARKTL

Selu dever nu’udar membru ARKTL

Hakruk ba desijaun husi konselho no mos desijaun husi membru sira iha enkontru geral

Dezenvolve atividade no objektivu husi ARKTL

Sei ita bot iha interese atu sai nu’udar membru ARKTL, favour bele kontaktu arktl.info@gmail.com

Advertisements