Husu no Resposta

Oinsá mak hau bele sai membru?

Sei ita bot iha interese atu sai nu’udar membru ARKTL, favour bele kontaktu arktl.info@gmail.com

Prosesu ba membru foun sei hili liu housi votasaun ne’ebe mak sei halao iha Kongressu ARKTL tinan 2014 ne’ebe mak sei hadia mekanismu foun konaba oinsa atu enkoraja membru foun sira, hadia mos papel, direitu no responsabilidade husi membru hirak ne’ebe mak agora ejiste dadauk – aprende liu tan

Hau serbisu iha radio komunidade, oinsá mak hau bele hetan oportunidade atu tuir treanamentu no hetan rekursu ruma?

Visita ami nian pagina konaba oportunidade atu hetan informasaun treinamentu ne’ebe mak dadauk ne’e sei oferese hela no mos informasaun konaba Treinamentu & Rekursu atu hetan bolseiru, rekursu ruma ne’ebe mak sei oferese hela no ikus liu mos oportunidade atu hatene konaba vaga serbisu iha parte media nian.

Hau serbisu iha radio komunidade, oinsá hau bele kontribi notisia ba ARKTL nian website no enews?

Membru ARKTL sira bele hatama notisia konaba istoria ruma ba ARKTL hodi bele konsidera atu hatama iha website no Enutisia. Favor visita pagina ida ne’ebe mak bele hatama istoria sei karik ita bot hakarak kontribui ba ARKTL nian website no enews. Ita bot nia istoria bele lahetan konsiderasaun sei karik ita bot laprense tuir limitasaun lingua ne’ebe mak fornese iha templatu ne’e.

Sei mak fo fundu ba ARKTL? 

Membru ARKTL sira tuir estatuta iha dever atu selu sira nian direitu nu’udar membru kada tinan. Dadauk ne’e, rekurso husi seitor radio komunitaria iha Timor-Leste ki’ik los, tamba ne’e ARKTL lahalo koleta ba kada estasaun radio hodi selu sira nian direitu nu’udar membru ARKTL. Sei karik wainhira seitor radio komunitaria forte ona no kada estasaun radio dezenvolve ona modelu konaba oinsa hetan suporta husi komunidade ba estasaun radio, espera katak iha tempu ne’e, ARKTL sei hahu halo koleta ho montante orsamentu ruma ba ninian membrus sira. Dadauk ne’e, ARKTL  lasimu fundu regular ruma kada tinan husi parte ne’be deit. ARKTL so hetan deit fundu basea projetu deit hanesan husi projetu ida ba projetu seluk. ARKTL nia objetivu ida mak bele garante kondisaun atu hamosu regular fundu kada tinan atu sustenta ba  nian an rasik nu’udar organizasaun ida.

ARKTL ninian projetu atual mak naran projetu serbisu hamutuk ho komunidade (‘The Community Engagement Project’) ne’ebe hetan tulun finanseiru husi Asia Pacific Journalism Centre (APJC) no Embasada Australia liu husi Programa Direct Aid Program (DAP).

Sei mak serbisu ba ARKTL?

Prezado Ximenes, Prezidente ARKTL  hahu ona to’o ohin loron serbisu ba ARKTL nu’udar voluntariu durante tinan 6. Dadauk ne’e iha ARKTL, iha ema na’in rua ne’be mak serbisu voluntariu liu husi suporta agensia AusAID. Sira ne’e mak Elena McMaster and Claudia Santangelo. Konselho ARKTL dadauk ne’e iha hela prosesu atu hari fila-fali liu husi fo oportundiade ba membrus sira atu hili konselho foun iha kongressu ARKTL iha tinan 2014.

Advertisements