Submite istoria ida

Hau hakarak atu hatama istoria foun ba ARKTL!

Ba membrus tomak no maluk media sira bem vindu wainhira hatama ona istoria ida. Sei karik ita bot hakarak kontribui ba ARKTL nian Website no Enutisia, favor uza deit template ne’ebe mak ami oferese ona iha linha okos tuir mai ne’e, no haruka deit ita bot nian istoria ba iha email arktl.info@gmail.com.

ITa bot nia istoria sei lahetan konsiderasaun wainhira ita bot halao serbisu lahalao tuir regras ne’ebe mak oferese ona iha template ne’ebe mak ami oferese ba ne’e, no favor oferese mos imagen ida. Ikus liu favor adere deit bazeia ba konta lia fuan ne’ebe mak oferese ona iha templatu ne’e.

ARKTL WEB TEMPLAT 2013

Advertisements