Sáida mak ami halo

Assosiasaun Radio Komunidade Timor-Leste (ARKTL) nia knar nu’udar embasador be estasaun radio komunitaria sira iha Timor-Leste ho komitmentu atu fo suporta ba estasaun radio komunidade sira hodi hetan progressu, bele halo nian serbisu ho independente no bele sai nu’udar media inklusivu ne’ebe mak representa duni lian ho ema Timor. ARKTL  mos iha komitmentu atu fo tulun ba rekursu husi estasaun radio komunidade sira liu husi fo instrumentu no abilidade oioin hodi hari’i kapasidade no hakbi’it matenek husi komunidade hodi nune’e bele ekoraja debate ne’ebe mak demakratiku liu husi produs programa radio ne’ebe mak iha kualidade as no relevante ba komunidade ninian nesesidade.

ARKTL nu’udar representante isin lolon husi estasaun radio komunitaria iha Timor-Leste,  ne’ebe mak luta hodi haforte estasaun radio komunidade sira iha Timor-Leste liu husi halao diskusaun no konsultasaun konaba politika media no haforte lei konaba komunikasaun social. ARKTL mos luta atu seitor radio komunitaria bele hetan tulun husi governo liu husi medidas ne’ebe mak transparansia no independente.

ARKTL nu’udar konselho fundador ba Fundasaun Fundu Media (FFM) ne’ebe mak nia sede hamutuk ho National Press Center iha Dili. ARKTL iha media ne’ebe mak metin iha teritoria tomak iha Timor-Leste no hatudu ona provas konaba susesu ne’ebe mak nia hetan liu husi halao parseiria ho ONG internasionais sira no Austraining. ARKTL mos hari’i dadauk hela, nia afiliasaun ho organizasaun media internasionais sira inklui ho Asia Pacific Journalism Centre (APJC) no radio komunidade 3CR iha Australia. ARKTL  liu husi sai nu’udar membru ba Asosiasaun Radio Komunidade Mundial (AMARCH) hetan mos oportunidade atu haruka nia staff no membru sira atu atende konferensia internasionais iha Jakarta-Indonesia, Bangalaro-India, La Plata-Airgentina no Korea do Sul. Konfrensia hirak ne’e, foka liu ba serbisu husi radio komunitaria sira iha kontestu dezenvolve nasaun liu husi utiliza radio komunidade sira hodi sai nu’udar instrumentu positivu ba mudansa social  no fo mos protesaun ba direitu husi jornalista radio komunidade sira,  hodi halao sira nian knar ho independente. Matenek hirak ne’ebe mak nasaun ne’e hetan tamba aprende husi esperensia hirak ne’ebe mak liu tiha ona, bele mos mai husi esforsu atu haforsa liu tan seitor radio komunitaria sira iha Timor-Leste. Objektivu importantes ida husi serbisu ARKTL nian mak dezenvolve bebeik serbisu parseria iha nivel nasionais no internasionais hodi kontinua oferese no fo tulun bebeik prosesu dezenvolvementu estasaun radio komunidade sira iha Timor-Leste.

Aprende liu tan konaba ARKTL nian projetu ne’ebe mak lao hela dadauk.

Advertisements