Rai Husar 97.1 FM – Aileu

Aileu banner pic

Rai Husar 97.1 FM /  Aileu  /  (+670) 748952

Volontariu sira ne’ebe serbisu iha Radio Rai Husar nia objetivu maka atu ajuda sira nia komunidade hodi kompriende liu tan informasaun ne’ebé mai husi Governu, ONG sira no transmiti kontiudu ne’ebé relevante ba joven no labarik sira.

Ho suporta husi ONG Search for Common Ground, Rai Husar fasilita ona Focus Group ba Komunidade, fó oportunidade ba komunidade sira hodi fó ‘feedback’ no sujestaun ba estasaun ne’e. Jestór Estasaun Joao Borges espera katak;

partisipasaun komunidade nia sei hadi’ak programa sira iha futuru.

Rai Husar halao ninia transmisaun lorloron iha tuku 9 dader – 3 lokraik no husi tuku 6 kalan – 11 kalan. Rai Husar iha pesoál nain neen, tu’un bá hodi hasoru malu ho pesoál sira no rona sira nia notisia.

Logo RRHA AileuAmi nia istória;

Rais Husar hahu halao ninia transmisaun iha 14 Fevereiru, 2000 no estabelese liu-hosi opoiu komunidade lokal nian, Banku Mundial no ONG Community Permanent Project. Estasaun ne’e hari’i atu fó komunidade sira asesu di’ak liu ba notisia no informasaun.

 

Ami Pesoál;

IMG_0041JOAO BORGES nu’udar jestór ba Radio Rai Husar no serbisu ona nu’udar volotariu iha estasaun ne’e husi kedas iha 2003. Jao orguilu ba ninia serbisu no dehan estasaun radio ne’e halao papel importante ida iha komunidade nia leet. Serbisu ba Radio Rai Husar permiti nia hodi tulun kolega sira hodi fahe informasaun no fasilita komunidade sira nia involvimentu iha dezenvolvimentu distritu nia. Jao mai husi Aileu Vila, distritu Aileu no nia dadauk ne’e ho otas 30.

 

IMG_0003TOME FERNANDES DE DEUS serbisu ona iha Radio Komunidade Rai Husar Aileu husi kedas iha 2010 nu’udar jornalista volontariu. Tome halibur notisia no transmiti ida-ne’e liu-hosi Radio Rai Husar atu ajuda komunidade sira hodi hatene  no kompriende saida maka akontese iha sira ninia distritu. Tome gosta serbisu hamutuk ho radio komunidade tamba permiti nia hodi fahe informasaun no notisia ne’ebé bele inspira joventude Timor hodi kontribui ba Timor-Leste nia dezenvolvimentu. Tome mai husi distritu Aileu, iha Aileu Vila, Liuraisuku.

 

IMG_0037ADAO LUCAS MENDONSA nu’udar volontariu formandu iha Radio Rai Husar no buka hela atu gaina esperiensia serbisu no abilidade foun. AdAO goza serbisu ba radio komunidade tamba nia gosta transmiti notisia ba komunidade sira. Nia buka atu kria programa hanesan muzika, talkshow no programa sira seluk ne’ebé relevante ba ninia komunidade. Adao hanoin katak asesu ba informasaun bele ajuda dezenvolve futuru ida ne’ebé positive. Adao mai husi Aileu vila, distritu Aileu.

 

IMG_0028ISAC DE JESUS QUINTAO hahu serbisu ho Rai Husar iha 2012. Isac nu’udar aprezentadór notisia no gozu serbisu hamutuk ho radio komunidade tamba ida-ne’e permiti nia hodi asesu ba notisia nasionál no distritu nian. ISAC hein katak nia sei bele transfere abilidade ne’ebé nia estuda ona iha estasaun radio ba membru komunidade sira iha distritu. ISAC mai hosi Aileu Vila, distritu Aileu.

 

IMG_0019CELESTINHO VOAVIDA DE FATIMA hahu serbisu nu’udar voluntariu iha estasaun radio Rai Husar, Aileu iha tinan 2013. Nia gosta atu serbisu iha estasaun radio komunitariu ne’e tamba dalan ida ne’e bele hakbi’it liu nia atu hetan asesu ba informasaun no mos bele hetan asesu hetan oportunidade atu tuir treinamentu ne’ebe mak nia espera bele hadia ninia future. Celestinho mai husi sub distritu Aileu distritu Aileu.

Advertisements