Lian Matebean 99.9 FM – Baucau

bacau banner pic

Lian Matebean – 99.9 FM  /  Baucau  /  (+670) 77320643

Lian Matebean enkarija komunidade sira atu kontaktu sira nia estasaun hodi fó feedback, hanoin, no idea sira, nune’e sir abele kontinua dezenvolve no hadi’ak progragramasaun estasaun nian.

Jestór estasaun radio Dulce Santina Belo hateten katak estasaun ne’e hakarak;

“komunidade sira atu espresa sira ninia idea no hanoin no bázea ba ida-ne’e, ami bele halo programa no orariu. Dala barak ami involve ona komunidade no joven sira atu partisipa iha ami nia programa, ko’alia kona-ba saida maka sira hakarak, nune’e estasaun radio bele produs no transmiti programa sira ne’ebé relevante ba komunidade sira.”    

Lian Matebean halao trabsmisaun husi Segunda to’o Sabadu, 6 dadder-12 kalan no 3 lokraik -10 kalan. Estasaun iha pesoál nain hitu, tu’un bá karaik hodi hasoru pesoál sira no rona sira nia istória.

Ami nia istória;

Lian Matebean nu’udar Radio Komunidade iha Baucau. Baucau mós nu’udar sidade boot daruak iha Timor-Leste no estasaun radio ne’e estabelese iha 2002 loron 10 Dezembru. Komunidade sira hili membru konseilu nain lima atu hari’i estasaun radio ida-ne’ebe sei reprezenta komunidade sira no fó asesu ba informasaun. Konseilu ne’e hili pesoál nain neen atu funsiona estasaun radio ne’e inklui Jestór Estasaun dadauk ne’e, Dulce Belo. Iha 2006 Dulce husik hela bebeik hodi halo serbisu mesak iha estasaun ne’e, maibe hafoin iha 2009 Dulce ho hamaoris filafali estasaun radio ne’e ho rekrutamentu foun ba volontariu foun sira. Maske hasoru dezafiu barak kona-ba rekursu no asesu ba transporte Radio Lian Matebian kontinua halo transmisaun no ho orariu oioin ne’ebé halao husi ekipa organizadu no dedikadu.  Lian Matebean halao papel importante ida iha komunidade nia leet hodi fó asesu informasaun, notisia no divertimentu.

Ami Pesoál;

IMG_0592

DULCE SANTINA BELO nu’udar jestór iha Radio Lian Matebean no serbisu volonatariu iha estasaun ne’e husi kedas 2002 bainhira radio ne’e estabelese. Nia hanoin katak ninia papel nu’udar jornalista importante tamba nia bele halibur notisia ka informasaun no transmiti ba komunidade sira. Nia hanoin mós katak radio komunidade ne’e importante tamba tamba bele fó asesu informasaun ba ema sira. Dulce gosta serbisu ho ninia komunidade no hein katak ninia serbisu bele fó benefisiu ba ema sira liu-hosi fahe informasaun no notisia. Dulce mai husi sub distritu Baucau Vila, Bucoli village, distritu Baucau nia dadauk ne’e tina 32.

 

IMG_0591ISAIAS DE JESUS DA COSTA serbisu ona iha Lian Matebian nu’udar jornalista volontariu ida no jestór finansia nia husi kedas iha 2004. Izias hateten nia halao papel tolu nu’udar serbisu-nain ba radio komunidade, segundu hatene oinsa atu eduka sira nia komunidade liu-hosi estasaun radio komunidade no terseiru maka atu diverte sira nia komunidade liu-hosi programasaun. Nia hadomi serbisu ba komunidade sira tamba nia bele hasoru ema barak, no maske nia laiha relasaun raan/familia ho komunidade sira, nia bele kria relasaun di’ak ho ema sira liu-hosi ninia papel iha estasaun radio. Izias mai husi distritu Baucau no nia dadauk ne’e tinan 25.

 

IMG_0533NAZARIO DA COSTA BENTO (Niko) serbisu ona iha Radio Komunidade Lian Matebian nu’udar programadór volontariu husi kedas iha 2012. Nia produs programa , serbisu hamutuk ho ONG sira hodi produs programa no transmiti rasik no mós aprezentadór ba programa talkshow regular ida. Niko gosta serbisu ba radio komunidade tamba nia bele lao bá suco sira, fahe informasaun ba komunidade sira kona-ba saida maka akontese iha distritu. Niko kontenti no sai jornalista ba radio komunidade tamba nia tulun ema sira iha area rural sira hodi asesu ba informasaun no notisia. Nico mai husi distrito Baucau no nia dadauk ne’e ho otas 31.

 

IMG_0537ARLINDO XIMENES MARCAL (Macho) foin dadauk maka hamutuk ho ekipa volontariu sira iha Lian Matebian.  Macho ajuda produs programa muzika ‘imi husu ami tatoli’. Nia gosta serbisu ba radio komunidade tamba ida-ne’e bele aumenta ninia abilidade hodi serbisu hamutuk ho komunidade sira. Macho mai husi sub distritu Laga, distritu Baucau no nia dadauk ne’e tinan 27.

 

IMG_0539CLEMENTINO DE JESUS COSTA (Clemen) serbisu ba Lian Matebian nu’udar tekniku volontariu. Nia serbisu ona iha estasaun radio ne’e husi kedas iha 2012 no funsiona no halo manutensaun ba ekipamentu estasaun radio nian. Clemen mós gosta atu aprende husi jornalista sira iha estasaun ne’e kona-ba oinsa atu halibur notisia no oinsa komunika di’ak liu notisia ba komunidade sira. Clemen mai husi distritu Baucau no nia dadauk ne’e tinan 22.

 

IMG_0542FELICIANO VENANCIO BELO (Araku) hahu serbisu ho Lian Matebian iha 2012. Araku serbisu nu’udar reporter/jornalista no nia halibur informasaun iha komunidade nia leet iha area rural sira ne’ebé ladun asesu ba informasaun. Nia papel maka atu informa no diverte komunidade Baucau ho programa ne’ebé nia halo iha estasaun Lian Matebian. Liu-hosi ninia serbisu nia gosta aprende kona-ba buat ne’ebé ita-boot sira la babain rona iha ita nia moris lorloron, hafoin ne’e transmiti ba komunidade sira. Araku mai husi distritu Baucau no dadauk ne’e nia tinan 20.

 

IMG_0529JUVINAL FONSECA hahu serbisu ba Lian Matebian iha 2012.  Juvinal nu’udar estudante ida no komesa serbisu ba radio komunidade, nune’e bele aprende abilidade jornalizmu báziku hodi komplete ninia estudu. Nia ajuda produs programa no halo painel maibe ninia méta maka atu sai jornalista independente ida. Juvinal gosta ninia serbisu hanesan serbisu hamutuk ho radio komunidade tamba nia senti ida-ne’e sei hasa’e ninia kapasidade, mentalidade no atinji mudansa ba nia an-rasik. Juvinal mai husi sub distritu Quelikai, distritu Baucau, nia agora tinan 16.

Advertisements