Radio Popular Colelemai Bucoli 102.5FM – Bucoli

Bucoli banner pic

Radio Popular Colelemai Bucoli – 102.5FM / Bucoli / (+670) 77856697

Objetivu husi Radio Popular Coulelemai Bucoli maka atu fahe informasaun kona-ba komunidade sira nia atividade liu-hosi ninia programa sira.  Estasaun Radio Bucoli hari’i husi komunidade no halao papel importante iha komunidade nia leet.

 “ Ha’u hanoin radio komunidade ne’e komunidade nian; tan ne’e komunidade sira tenke jere no kontrola rasik. Ami sei la trata ema sira ho diferente, sé deit maka hakarak involve no aprezenta sira nia programa ami pronto atu fasilita sira. Radio Komunidade ne’e dadauk ne’e halo hela planu atu kópera ho Konseilu Suku atu transmit informasaun ba komunidade sira.” Saturnino matos da silva, Jestór Radio Popular Coulelemai Bucoli

Radio Popular Coulelemai Bucoli halo transmisaun husi Segunda to’o Sabadu, tuku 5 lokraik – tuku 10 kalan. Estasaun ida-ne’e iha pesoál nain lima, tu’un hodi hasoru pesoál sira no rona sira ninia istória/notisia.

Ami nia istória:

Radio Coulelemai Sahe Bucoli hari’i husi communidade sira nebe halibur-an iha grupo Tali Fukun Naroman Bucoli nebe suporta husi ONG nasional ho naran Sahe Instituto ba Liberasaun. Radio Coulelemai Sahe Bucoli hari’i iha loron 1, fulan fevereiru, 2004 iha aldeia Macadai de Cima, suco Bucoli, distritu Baucau ho frekuensia 102,5Mhz. Objetivu hari’i radio ne’e atu foti comunidade nia lian no hato’o fali ba comunidade. Naran radio ne’e foti husi naran revolusionario Timor Leste nian nebe mai duni husi suco Bucoli, revolusionario ne’e mak; Vincente Reis (Bie ki-Sahe) konhesido ho sahe. Meta Radio Coulelemai Sahe Bucoli nian mak “Husi Anin Rona no Hato’o Lian Comunidade”.

IMG_0461SATURNINO MATOS DA SILVAS sai nu’udar jestór ba Radio Popular Colelemai Bucoli husi kedas iha 2009 no nia mós volontairu nu’udar jornalista no reporter. Saturnino gosta serbisu ba radio komunidade tamba fó ona oportunidade ba nia. Nia hetan ona abilidade barak inklui produsaun no treinamentu teknika no nia aproveita abilidade ne’e hodi tau iha pratika iha estasaun radio. Liu-hosi ninia serbisu hamutuk ho radio komunidade nia dezenvolve ona amizade forte no rede husi Timor-Leste ba iha mundu rai klaran. Saturnino mai husi Suco Bucoli suco iha distritu Baucau, nia dadauk ne’e ho otas 27.

 

IMG_0451JOSEFINA DA COSTA nu’udar volontairu kleur ona hanesan jornalista, reporter no jestór ba Radio Popular Colelemai Bucoli. Josefina halo peskiza, hakerek no transmiti ninia notisia direita. Josefina gosta serbisu ba radio komunidade tamba nia bele aprende kona-ba ninia komunidade, no ninia komunidade sira mós aprende kona-ba nia. Nia mós rekuinese katak ninia serbisu volontariu lori nia oportunidade treinametu ne’ebé organiza liu-hosi ARKTL no ONG parseiru sira. Josefina mai husi Bucoli iha distritu Baucau, nia dadauk ne’e tinan 27.

 

IMG_0441ALEXANDRINHA DE SA serbisu ona iha Radio Popular Colelemai Bucoli nu’udar volontariu husi kedas iha 2008.  Alexandria serbisu nu’udar reporter, teknika, editór no mós aprezentadór ba programa muzika ‘Hananu Tatoli’. Nia mós ativamente aprosimia komunidade atu involve komunidade sira nia lian no istória iha programasaun estasaun nian. Alexandria gosta serbisu ba radio komunidade tamba nia gaina ona abilidade no esperiensia barak liu-hosi ninia serbisu volontariu. Nia kompleta deit eskola pre-sekundaria maibe ninia esperiensia serbisu ho radio komunidade fó rezultadu ba oportunidade serbisu nia ho ICFG ne’ebé serbisu nu’udar reporter ba notisia online nian, editór video nian no operadór ba camera durante tinan tolu. Alexiandria gosta ida-ne’e tamba fó nia asesu ba oportunidade no treinamentu tamba ida-ne’e dezenvolve seitór radio komunidade iha Timor-Leste.  Alexandrinha masi husi suco Bucoli iha distritu Bauca, nia dadauk ne’e tinan 28.

IMG_0447GENOVEVA A.DA SILVA (Jali) serbisu nu’udar aprezentadór volontariu ba Radio Popular Colelemai Bucoli. Jali aprezenta programa muzika ‘Hananu Tataoli’ ne’ebé rona-nain sira haruka SMS dedikasaun kanta/muzika nian ba sira nia kolega, familia no sira ninia doben. Jali gosta serbisu ba radio komunidade tamba fó oportunidade ba nia hodi partisipa iha treinamentu no aprende abilidade foun, inklui hakerek notisia no oinsa sai aprezentadór ida-ne’ebé di’ak. Jali mai husi Suco Bucoli, distritu Baucau, dadauk ne’e nia ho otas 22.

 

BONIFACIO DA SILVA MATOS

Advertisements