Atoni Lifau 93.3FM – Oecusse

Ouecussse logo

Afoni Lifau 93.3FM / Oecusse / (+670)  77387474

Oecusse logoAmi nia istória;

Radio Communidade Atoni Lifau hanesan Media Lokal nebe’e estabelese husi Banku Mundial iha loron 10, fulan Outubru, tinan 2002, liu husi Community Empowerment Project (CEP).  Atoni Lifau wain hira hahu hala’o nia programa sira iha Regiaun Enclave Oe-Cusse ho nia estatu nebe’e forma husi Konselu Komunitaria kompostu husi Suku 18 nebe’e hanaran  an ho naran KLIBUR. Atoni Lifau hanesan media nebe’e moris iha prosesu ukun an nebe’e hasoru obstaklu barak hanesan menus rekursu umanaus no finansiamentu. Radio Communidade Atoni Lifau mesmu hasoru Obstaklu hirak ne’e, maibee iha komitmentu nebe’e bo’ot  no nafatin kapasita an hodi hetan apoio husi Governo, inklui Doador Internasional, Nasional no Lokal sira hodi responde ijizensia communidade sira iha parte transformasun informasaun no komunikasaun.

Iha tinan 2004 Radio Communidade Atoni Lifau hetan tulun husi UNICEF hodi fo fiar halo programa labarik nia lian ate agora. Iha 2005 Radio Communidade Atoni Lifau mos hetan fiar husi AusAID liu husi programa ETCAS hodi hala’o programa konaba feto nian, nebe’e hanaran feto iha dezenvolvimento. Iha 2006 kontinua hetan apoiu husi ETCAS konaba rehabilitasaun studio no estabelese equipamentus.

Parseiro NGO Nasional no Internasional 

Radio Communidade Atoni Lifau iha parseiru ou iha rede servisu ho NGO Nasional sira hodi halo’o sosializasaun ba programa nasional hanesan, JSMP konaba Justisa, La’o Hamutuk kona ba Programa Feto,

Redi Feto kona ba programa Feto, LABE kona ba Korupsaun, FOTI kona ba Korupsaun, TLMDC kona ba Programa Feto iha vida polituku Nst. Radio Communidade Atoni Lifau mos iha parseiru ou iha rede servisu ho NGO Internasional hanesan Search for Common Ground kona ba Programa Babadok rebenta, Karau Dikur ba Dame.

Progresu

Radio Communidade Atoni Lifau hetan progresu bo’ot nebe’e lao’o hodi hetan sutentavelidade ba Radio maka hanesan fo treinamentu ba jornalista labarik enclave nia lian nebe’e servisu hamutuk ho UNICEF hodi produs ona programa Radio Magazine mais u menus Pakote 200 resin inklui Jornalista labarik besik 100 resin nebe’e involve iha programa labarik nia lian.

Progresu seluk nebe’e Radio Communidade Atoni Lifau halo maka Treinamentu ba estudante eskola secundaria sira kona ba Jornal Parede (Majalah Dinding) ba eskola 2 hanesan Eskola Secundaria St Atonio Oe-Cusse

no Eskola Secundaria Publiku Palaban iha tinan 2005-2006.

JOSE FRANCISCO EFIHau nia naran JOSE FRANCISCO EFI. Hau servisu iha Radio Communidade Atoni Lifau hahu husi tinan 2002 ate agora (tinan 11). Hau gosta servisu iha radio tamba bele ajuda povo sira atu hato’o sira nia lian no sira nia prekupasaun loron loron ba governo no mundu sira seluk atu bele tau matan ba povo sira nebe’e mak sei halerik iha mukit nia laran no ajuda mos fahe informasaun hanesan parte ida husi edukasaun sivika.

 

ERCILIA NAMEHau nia naran ERCILIA DO ROSARIO NAME, moris iha loron 25, fulan Maio, 1986. Hau nia posisaun Financas. Hau servisu iha Radio Communidade Atoni Lifau hahu husi tinan 2009 ate agora. Hau gosta servisu iha radio communidade tamba atu servi povo liu husi fahe informasaun ne’ebe justo, no honesto.

 

Jose Maria Feno 2Hau nia naran JOSE MARIA FENO, moris iha loron 9, fulan Maio, 1978 husi Aldeia Kua Nobe Suku Ban Afi, Sub Distrito Nitibe, Distrito Oekusi. Hau remata eskola nivel sekundaria iha tinan 1999. Dadaun ne’e hau servisu volontariamente iha Radio Communidade Atoni Lifau ( RCAL ) ho durasaun servisu tinan 9 (hahu tinan 2004). Hau servisu jornalista ne’e laos fasil satan ho nivel edukasaun nebe natoon. Maibee hau gosta servisu nee iha radio maski ho hahu ho volontario tanba, hau hakarak servi nafatin no hatutan povo ninia lian liu husi transmisaun ka koalia iha studiu.

 

Fllomena SilaHau nia naran FILOMENA SILA. Hau servisu iha Radio Communidade Atoni Lifau husi tinan 2002 ate agora (tinan 11). Hau gosta nafatin servisu iha radio tanba hau hadomi duni hau nia profisaun nudar jornalista, hakarak fahe imformasaun atual rai laran nian ba iha komunidade Oe-Cusse, nomos bele ajuda komunidade sira hodi hatoo sira nia lian kona ba problema nebe sira infrenta iha sira nia moris.

 

Rojert Semit de FatimaHau nia naran ROJERT SEMIT FANHARE DE FATIMA, maibee ema sempre bolu hau ho naran Adi. Hau  moris iha Metinaro iha loron 1, fulan Julho, 1982. Agora hau servisu volontario iha Radio Communidade Atoni Lifau durante tinan 5, hahu iha 2008.      Hau gosta servisu iha radio. Wainhira hau tama iha RCAL hau la iha esperensia ida mak hau hatene maibee durante tinan 5 nia laran ne’e hau hatene buat barak ona liu iha area Jornalista nia no Teknisi.

Advertisements